Kongsberg bibliotek leder an i den positive utviklingen med en kraftig økning av besøket. Utlånet viser også en positiv utvikling. Dette mer enn veier opp for nedgangen av aktivitet i Drammensbiblioteket, som skyldes ombygging av lokalene i 2016. Økningen i besøket i Buskerud er på hele 37%. I perioden har Kongsberg hatt nesten dobbelt så høyt besøk som Drammen. Hovedårsakene til det høye besøket skyldes flyttingen til nye lokaler og innføringen av meråpent bibliotek. Med meråpent har innbyggerne på Kongsberg tilgang til biblioteket 60 timer ekstra utover den betjente åpningstiden.
Utlan og besok totalt

  

Årsverk totalt Utlån totalt brutto Utlån pr. innb. Besøk Besøk pr. innb. Arrange-

menter

Frammøte på arrangementer
2010 94,85 1 245 902 4,84 1 128 378 4,38 478 26118
2011 95,94 1 256 170 4,81 1 250 283 4,79 465 15353
2012 92,75 1 193 964 4,5 1 087 510 3,56 482 21489
2013 93,23 1 159 196 4,26 1 090 912 3,49 571 16889
2014 93,90 1 094 765 3,98 1 067 667 3,3 889 24946
2015 95,10 997 974 3,59 1 083 494 3,9 1348 32205
2016   92,85 1 088 212 3,92 1 487 419 5,36 2041 36845

Selv om førstegangsutlånet av bøker hadde en svak nedgang på 0,6% fra 2015 til 2016, viser omløpet av bøker en positiv utvikling. Dette skyldes i all hovedsak økt kassering av utdatert materiale som ikke lenger er i bruk. Nedgangen i utlån av bøker man har sett gjennom mange år, ser ut til å være i ferd med å flate ut.

Netto omlop av bøker

 

Bestanden av bøker i Buskerud har vært synkende de siste årene. Boksamlingene har hatt en nedgang på 28,5% det siste tiåret, fra ca 900 000 i 2007 til 650 000 i 2016. Dette er den samme utviklingen man ser i resten av Norge og har blant annet å gjøre med bibliotekenes endrede samfunnsoppdrag som gir økte behov for å frigjøre plass i biblioteket til flere folk og et vidt spekter av aktiviteter aktiviteter.

 

Bokbestand

 

Det totale utlånet i Buskerud viser en positiv utvikling med en oppgang på 9% (inkludert fornyelser). Mange bibliotek i Buskerud opplever stor suksess og økte utlån med lesekampanjer både sommer og vinter. Av det totale utlånet utgjør e-bøker en svært liten andel med drøye 23 000 utlån, som utgjør 2% av utlånet.

Arrangement har hatt en sterk økning i Buskerud fra 2015 til 2016 på hele 51%. Nasjonalbibliotekets økte satsing og betydelige pengebruk på aktiviteter og arrangementer i bibliotekene, har gitt svært gode resultater i Buskerud. Likevel utgjør arrangement kun 2,5% av det totale besøket.   

Arrangement

 

 

Flere nøkkeltall hinner du i dette regnearket. Alle tallene om aktiviteten i Buskerudbibliotekene finner du i dette regnearket.