Basert på de tallene vi har fått inn fra folkebibliotekene om aktiviteten i 2018, så ser det ut til at Buskerud holder godt stand sammenlignet med tidligere år. Det er få store opp- og nedganger å spore, og de fleste kurvene er noenlunde flate over den 3-årsperioden vi har målt. En oppsummering av funnene vil bli gitt under. 

Først av alt må det sies at tallene ikke er komplette. Vi har ikke fått tall fra alle bibliotek for 2018, og da har jeg for ryddighets skyld også tatt disse bibliotekene ut av 2016- og 2017-tallene også. Dermed vil grafene være sammenlignbare i tidslinjen. Tallmaterialet er basert på 16 av 21 kommuner.

 

Utlån

Utlånstallene viser en nedgang på kun 0,7 % siden året før, fra 669.565 utlån i 2017 til 669.098 utlån i 2018.

 

 

Besøk

Besøkstallet for fylket er høyere enn i 2016, men viser et ørlite fall siden i fjor, 1 207 751 i 2017 har blitt til 1 201 038. Det tilsvarer en nedgang på 0,5% fra 2017.

 

 

 

Arrangement

Antall arrangement har gått noe ned fra 2017 til 2018. 1514 arrangement i 2017 har blitt til 1017 arrangement i 2018. Dette tilsvarer en nedgang på 33%.
Antall deltakere på arrangement har naturlig nok også falt litt all den tid det har vært 1/3 færre arrangement enn i fjor. Men deltakertallet har ikke på langt nær falt så mye som arrangementstallet. 3488 færre møtte opp til et arrangement i folkebibliotekene i 2018 enn i 2017. Dette tilsvarer en nedgang på 11%
Noe vi kan lese ut av disse tallene er at hvert arrangement er mer besøkt enn tidligere. I 2017 var det i snitt 21 deltakere pr arrangement. For 2018 har disse tallene økt til 28.

 

Digitale tjenester

Kort oppsummert viser tallene for 2018 at det er økning på alle felt. Under vil dere se utviklingen i et 3-årsperspektiv på utlån av ebøker, bruk av nettsidene og bruk av Pressreader.

E-bokutlånNettsidestatistikkBruk av Pressreader